Innkaller til ÅRSMØTE for 2021 23 Mars

Innkaller til ÅRSMØTE for 2021 Onsdag 23 Mars 2022 kl.18:30 i Helsethallen

DAGSORDEN 

1.Valg av ordstyrer og referent  

2.Godkjenning av Innkalling og Dagsorden : 

3.Årsberetning 2021 : 

4.Regnskap og Budsjett ; 

5.Innkomne forslag 

6.Medlemskontingent : 

7.Valg : 

Innkomne forslag: 

Forslag må være styret i hende innen 13.Mars 2022. Forslag sendes på e-mail til leder svensai@gmail.com

Årsberetning og regnskap sendes ikke ut med Innkallingen, men vil bli lagt ut på Helset i papirutgave og elektronisk på vår hjemmeside. 

Valgkomiteen bes finne kandidater til styreverv som står på valg. 

Det blir enkel bevertning 

mvh

Bærum og omegn bueskyttere